بانك اطلاعات پژوهش هاي ايدز ايران UNAIDSمركز تحقيقات ايدز ايران

Iranian Data Bank of HIV Research


همايش ها

 1. چهارمين همايش كشوري بيماري هاي مزمن با تاكيد بر پيشگيري، كنترل و ارتقاء كيفيت زندگي نقش پرستار و ماما، 21 تا 23 ارديبهشت 1389، رامسر - ایران
 2. سومين سمينار سراسري ارتقاء سلامت بيماريهاي مزمن، 15 خرداد تا 14 تير 1388، كردستان - ایران
 3. دومين سمينار سراسري ايدز و بيماريهاي آميزشي، 12 تا 14 آذر 1387، تهران - ایران
 4. دومين همايش ساليانه پژوهش ايدز در ايران، 22 آبان 1387، تهران - ایران
 5. پنجمين كنگرهء اپيدميولوژي ايران اپيدميولوژي و عدالت در سلامت جامعه، 16 تا 18 مهر 1387، سنندج - ایران
 6. هشتمين همايش پياپي ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، 1 فروردين 1387، تهران - ایران
 7. اولين همايش سراسري عفونت در معتادان به مواد مخدر، 1 تا 2 اسفند 1386، اصفهان - ایران
 8. شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 24 تا 28 آبان 1386، تهران - ایران
 9. The First Annual AIDS Research Congress of Iran, 11 November 2007, Tehran-IRAN
 10. پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 25 تا 29 آذر 1385، تهران - ایران
 11. سومين كنگره اپيدميولوژي ايران، 19 تا 21 ارديبهشت 1385، كرمان - ایران
 12. چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 26 تا 30 آذر 1384، تهران - ایران
 13. سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 21 تا 25 آذر 1383، تهران - ایران
 14. دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 27 دي تا 1 بهمن 1382، تهران - ایران
 15. پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان، 25 مهر تا 1 آبان 1382، تهران - ایران
 16. يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 9 تا 13 اسفند 1381، تهران - ایران
 17. نخستين كنگره از بالين تا آزمايشگاه در بيماريهاي گوارشي و كبد، 26 تا 28 آذر 1381، تهران - ایران
 18. دهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 15 تا 19 دي 1380، تهران - ایران
 19. نهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 25 تا 29 دي 1379، تهران - ایران
 20. اولين سمينار انتريك پاتوژن، 23 تا 24 خرداد 1378، سنندج - ایران

بانك اطلاعات پژوهش هاي ايدز ايران
كليه حقوق محفوظ است