بانك اطلاعات پژوهش هاي ايدز ايران UNAIDSمركز تحقيقات ايدز ايران

Iranian Data Bank of HIV Research


درباره بانک

همه‌ساله پژوهش‌ها و مطالعه‌هاي قابل توجهي در كشور در زمينه‌ي اچ‌آي‌وي و عوامل و رفتارهاي مرتبط با آن انجام مي‌گردد كه دست‌رسي به نتايج اين مطالعه‌ها اهميت بسيار زيادي براي ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي مرتبط با پاسخ به اچ‌آي‌وي دارد. با توجه به نياز مبرم به فراهم اوردن امكان اين دست‌رسي، مركز مديريت بيماري‌هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دفتر برنامه‌ي مشترك سازمان ملل متحد در زمينه‌ي ايدز (UNAIDS) با توجه به تجربه هاي قبلي موجود در موسسه‌ي تحقيق و توسعه‌ي پژوهشگران سلامت توافق‌نامه‌ي سه‌جانبه‌اي را تهيه و امضا نمودند تا اين موسسه با قراردادن اطلاعات مربتط با اچ‌آي‌وي موجود در بانك IranMedex به‌صورت رايگان و گسترش اين اطلاعات امكان دست‌رسي را براي تمامي علاقه‌مندان فراهم سازد.


بانك اطلاعات پژوهش هاي ايدز ايران
كليه حقوق محفوظ است